Slovenská ikonaEnglish ikona

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Názov: Obec Lužany pri Topli
Sídlo: Lužany pri Topli 26, 087 01 Lužany pri Topli
IČO: 00322351
DIČ: 2020778892
Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Čorba, starosta obce
Telefón: +421 54 732 2277
Mobil: +421 903 527 264
Emailová adresa: obecluzanypritopli@gmail.com
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

Všeobecné informácie

Verejné obstarávanie je upravené zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní).

Obec Lužany pri Topli je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Obec bude na svojom webovom sídle zverejňovať:

  • oznámenia používaní pri nadlimitnom a podlimitnom verejnom obstarávaní;
  • súhrnné správy o zákazkách;
  • dátumy otvárania príslušnej časti ponuky;
  • informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov;
  • zápisnice;
  • zmluvy zo zadávanie zákaziek;
  • súťažné podklady;
  • ponuky uchádzačov po ukončení procesu VO.

Výzvy na verejné obstarávanie